Quiz

Do you like cats?

Yeah!
Not yet...
Doge pawaaa
Meow?